Meet our Team

Eric  Santos
Eric Santos
General Manager

Spoken Languages - English & Portuguese

Alan  Robb
Alan Robb
Sales Specialist

Leo  Rubino
Leo Rubino
Sales Specialist

Tony  de Carvalho
Tony de Carvalho
Sales Specialist

Terry  Gong
Terry Gong
Sales Specialist

Spoken Languages - English & Mandarin

Joseph Monteiro
Joseph Monteiro
Business Manager

Adelia  De Jesus
Adelia De Jesus
Office Manager

Spoken Languages - English & Portuguese

Tomas  Pereira
Tomas Pereira
Marketing Assistant